สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

     1. จีบ

     2. กระทบ

     3. สะดุด

     4. กรายมือ

     5. สะบัดมือ

     6. โบกมือ

     7. คลายมือ

     8. ม้วนมือ

     9. รวมมือ

     10. ฉายมือ

     11. ภาษาท่า...ที่น่ารู้จัก  ได้แก่  ท่าอาย  ท่ารัก           จีบปรกข้าง  วงบน  กระดกเท้า  ยกเท้า  วงกลาง             และวงล่าง