จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

                 1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏยศัพท์

             2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

             3.  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข  และสนุกสนานในการเรียน

             4.  เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้และทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลได้ตลอดเวลาตามความต้องการ


ข้อคิด...สิ่งที่นักเรียนควรจะตอบตนเองให้ได้

          1.  นาฏยศัพท์  มีประโยชน์ต่อการเรียนนาฏศิลป์ของนักเรียนอย่างไร

        2. เพราะเหตุใด  การเรียนหรือการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ จะต้องฝึกนาฏยศัพท์ต่าง ๆ ให้ชำนาญ