แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วิชา นาฏศิลป์ (เพิ่มเติม)