11. ภาษาท่า...ที่น่ารู้จัก

ภาษาท่า...ที่น่ารู้จัก  ได้แก่

        -  ท่าอาย  

         -  ท่ารัก  

         -  จีบปรกข้าง  

         -  วงบน  

         -  กระดกเท้า  

         -  ยกเท้า  

         -  วงกลาง 

         -  วงล่าง