1. จีบ

     จีบ หมายถึง การใช้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ข้อสุดท้ายของนิ้วชี้ และนิ้วที่เหลือกรีดออกไปคล้ายรูปพัด ทุกครั้งที่จีบต้องหักข้องมือเข้าหาลำตัวเสมอ


     การจีบ มี 2 ลักษณะคือ จีบหงาย และจีบคว่ำ
     จีบหงาย คือ การจีบมือหงายขึ้น โดยหักข้อมือเข้าหาลำแขน พร้อมทั้งให้ปลายนิ้วชี้จีบขึ้นข้างบน
     จีบคว่ำ คือ การจีบมือคว่ำลง โดยหักข้อมือเข้าหาลำแขน พร้อมทั้งให้ปลายนิ้วชี้คว่ำลงข้างล่าง


     * ท่าสะบัดจีบ คือ การตั้งจีบหันเข้าในระดับแง่ศีรษะ แล้วสะบัดปลายนิ้วที่จีบออก พร้อมทั้งคลายจีบเป็นลักษณะแบมือแล้วพลิกข้อมือขึ้นเป็นตั้งวงบน