หน้าแรก

     การรำไทยนั้น มีคำศัพท์ที่ใช้เรียกกันในวงการนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะถือเป็นศัพท์เทคนิคของสาขาวิชาก็ว่าได้ เรียกว่า "นาฏยศัพท์"

     นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำ เป็นคำที่ใช้เรียกกันในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่าย การแสดงนาฏศิลป์หรือการฟ้อนรำนั้นจะต้องเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นศีรษะ แขน ขา มือและเท้า ซึ่งอวัยวะส่วนแต่ละส่วนก็มีนาฏยศัพท์โดยเฉพาะ ถ้าผู้ศึกษาหรือผู้ดูรู้นาฏยศัพท์ก็จะช่วยให้เข้าใจ และรู้จักลีลาที่งดงามของนาฏศิลป์ได้ เพราะผู้ที่รำงามคือผู้ที่รำทำท่าได้ถูกลักษณะที่กำหนดไว้ตามนาฏยศัพท์นั้น ๆ และการเรียนรู้นาฏยศัพท์จะต้องอาศัยการเรียนการปฏิบัติประกอบด้วยจึงจะได้ผลดีที่สุด

ด้วยรัก...จากใจ

...ครูยุ...

*******************************************

แบบทดสอบปลายภาคเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...<<Click>>...